CH A R A K T E R I S T I K A    V Z D Ě L Á V A C Í H O    P R O G R A M U

Hra, tvoření, poznávání ....

Specifikem naší ekoškolky je propojení dlouhodobého pobytu  v přírodě s uměleckým a řemeslným tvořením. Stavebním kamenem osobnostního přístupu ke každému dítěti je waldorfská pedagogika.   

Místem vzdělávání je rozmanitá okolní příroda. Pravidelný každodenní dlouhodobý pobyt na čerstvém vzduchu podporuje všestranný harmonický rozvoj dětí, tedy jak fyzický, tak i duševně duchovní.

Nerovnosti terénu cvičí hrubou motoriku, rukodělné činnosti motoriku jemnou, organismus je otužován. Schopnost vnímat proměny v přírodě v ročním cyklu, přizpůsobit se počasí, terénu, hra, tvoření, poznávání, učení se neučením, rozvoj fyzických schopností a dovedností, získávání bezprostředních zkušeností se zemí atd. atd. atd. 

Působení přírody, prožívání ročních dob,  umělecké tvoření a pohádky sytí duši. 

Bezprostředním kontaktem se zemí, prožíváním přírodních cyklů a sebe sama jako součásti celku, porozumění světu i jeho, očím skrytých aspektů, dochází k rozvoji v emocionální oblasti, k položení základů vztahu k zemi, k přírodě, k životu.

Obsah, formy i prostředky vzdělávání jsou voleny tak, aby umožnily všestranný rozvoj dítěte, což je základní předpoklad pro budoucí vyrovnaný a uspokojující život.

Náš vzdělávací program vychází z rytmu roku a opírá se o pravidelný rytmus týdne a dne.

Přirozenou součástí našeho školního vzdělávacího programu je environmentální výchova. Přirozeně prostupuje všemi činnostmi, které běžně děláme:

  • třídíme odpad ve třídě, odnášíme jej do třídících kontejnerů;
  • sbíráme smetí na zahradě i v místech, kde si hrajeme;
  • na zem, trávu, chodník odpadky nepatří – máme popelnice, koše a případně kapsy;
  • stromy, keře, houby, květiny a zvířata jsou živé bytosti – chováme k nim úctu a ochraňujeme je;
  • ukládáme věci tam, kam patří;
  • vytíráme prach – uvolňujeme z vězení špíny skřítky – čím víc jich tady s námi je, tím lépe se nám dýchá;
  • vyprávíme si o matičce Zemi;
  • vyprávíme si příběhy a pohádky, které jsou plné obrazů - od kosmologie přes souvztažnosti v přírodě sahají až k mezilidským vztahům;
  • vyprávíme si a výtvarně akvarelem zpracováváme představy o světě kolem nás;
  • poznáváme, jak je důležité pečovat o prostor okolo sebe.

Učíme se neučením ...   co víc si můžeme přát?

Volnou hrou, tvořením a poznáváním v rozličných terénech se děti o světě učí neučením, jsou přirozeně rozvíjeny.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

video kometky.mp4 (13689436)