NAŠE CÍLE

V naší pedagogické práci se vědomě pracujeme s myšlenkou, že dětství je nejdůležitější životní kapitolou v životě jedince. To, jak je zažíváno a prožíváno připravuje půdu pro vše, co přijde. A zda půjde o úrodnou černozem či vyprahlou kamenitou pustinu se notně přičiní ti, jež dítě provázejí společně s duchem společnosti, ve které žije. Uvědomujeme si, že branou do dospělosti je smysluplně prožité dětství, jež je důležitou životní, nejen jeho pouhou přípravou na dospělost.

V naší pedagogické práci se vědomě dotýkáme několika časových horizontů: současnosti, blízké budoucnosti a budoucnosti vzdálené - dospělosti. Pracujeme s vizí budoucnosti: ke svobodnému člověku, zodpovědnému za sebe sama a za své činy a stejně tak za své okolí, který rozumí smyslu věty: vše souvisí se vším. K člověk vzdělanému, tvořivému, s rozvinutou environmentální senzitivitou a schopností žít a tvořit ve společenství.   K člověku pevně stojícímu na zemi a zároveň chápajícímu duchovní přesahy. Uvědomujeme si, že branou do dospělosti je smysluplně prožité dětství, jež je důležitou životní, nejen jeho pouhou přípravou na dospělost.

SOUČASNOST ... Vše, co je v životě nejdůležitější, se odehrává právě tady a teď. To, co a jak dělám nyní, ovlivňuje to, co a jaké to bude.
Zajištěním potřeby jistoty a bezpečí je dítěti umožněno učit se a vyvíjet. Promyšleně volené vzdělávací obsahy, metody a prostředky práce a zodpovědně volené vzdělávací obsahy vycházejí z vývojových potřeb dítěte a tím ovlivňují chuť dítěte učit se novému.

BLÍZKÁ BUDOUCNOST ...

Úspěšný vstup dítěte do první třídy - diagnostika školní zralosti.

Individuální vzdělávací plán dítěte založený na maximální smysluplnosti.

Individuální a partnerský přístup pedagogů a rodičů.

DOSPĚLOST ...

Rozvinutá schopnost resilience - vnitřní síly zvládat krize a neúspěchy a vycházet z nich posíleni.  

 

Naše každodenní cíle:

- rozvoj environmentální senzitivity, tedy citlivosti a empatie ke všemu živému a k životnímu prostředí;

- podpora sociálního a emocionálního vývoje, schopnosti navazovat a udržovat mezilidské vztahy;

- rozvoj komunikačních schopností;

- podpora a rozvoj fyzických schopností a dovedností - hrubé a jemné motoriky, zdraví;

- podpora a rozvoj estetického vnímání a vztahu ke krásnu;

- podpora rozvoj smyslového vnímání, kreativity a fantazie;

- všestranná příprava k následnému vzdělávání - učení se přírodním, fyzikálním i chemickým zákonitostem neučením, ale prožíváním a osobní zkušeností; předmatematická a předčtenářská příprava atd.

 

Prostředky vedoucí k dosažení našich cílů:

- pobyt v přírodě  - pravidelný, dlouhodobý (cca 3,5hod) za každého počasí;

- kreativní a citlivé tvoření v přírodě s tím, co nám příroda poskytne;

- budování vlastního prostoru a péče o něj,

- vytváření bezpečného prostředí a vztahu mezi všemi zúčasněnými - dětmi, rodiči, týmem školky.Více zde: https://www.ekoskolkavidoule.cz/

V naší pedagogické práci se vědomě pracujeme s myšlenkou, že dětství je nejdůležitější životní kapitolou v životě jedince. To, jak je zažíváno a prožíváno připravuje půdu pro vše, co přijde. A zda půjde o úrodnou černozem či vyprahlou kamenitou pustinu se notně přičiní ti, jež dítě provázejí společně s duchem společnosti, ve které žije. Uvědomujeme si, že branou do dospělosti je smysluplně prožité dětství, jež je důležitou životní, nejen jeho pouhou přípravou na dospělost.

V naší pedagogické práci se vědomě dotýkáme několika časových horizontů: současnosti, blízké budoucnosti a budoucnosti vzdálené - dospělosti. Pracujeme s vizí budoucnosti: ke svobodnému člověku, zodpovědnému za sebe sama a za své činy a stejně tak za své okolí, který rozumí smyslu věty: vše souvisí se vším. K člověk vzdělanému, tvořivému, s rozvinutou environmentální senzitivitou a schopností žít a tvořit ve společenství.   K člověku pevně stojícímu na zemi a zároveň chápajícímu duchovní přesahy. Uvědomujeme si, že branou do dospělosti je smysluplně prožité dětství, jež je důležitou životní, nejen jeho pouhou přípravou na dospělost.

SOUČASNOST ... Vše, co je v životě nejdůležitější, se odehrává právě tady a teď. To, co a jak dělám nyní, ovlivňuje to, co a jaké to bude.
Zajištěním potřeby jistoty a bezpečí je dítěti umožněno učit se a vyvíjet. Promyšleně volené vzdělávací obsahy, metody a prostředky práce a zodpovědně volené vzdělávací obsahy vycházejí z vývojových potřeb dítěte a tím ovlivňují chuť dítěte učit se novému.

BLÍZKÁ BUDOUCNOST ...

Úspěšný vstup dítěte do první třídy - diagnostika školní zralosti.

Individuální vzdělávací plán dítěte založený na maximální smysluplnosti.

Individuální a partnerský přístup pedagogů a rodičů.

DOSPĚLOST ...

Rozvinutá schopnost resilience - vnitřní síly zvládat krize a neúspěchy a vycházet z nich posíleni.  

 

Naše každodenní cíle:

- rozvoj environmentální senzitivity, tedy citlivosti a empatie ke všemu živému a k životnímu prostředí;

- podpora sociálního a emocionálního vývoje, schopnosti navazovat a udržovat mezilidské vztahy;

- rozvoj komunikačních schopností;

- podpora a rozvoj fyzických schopností a dovedností - hrubé a jemné motoriky, zdraví;

- podpora a rozvoj estetického vnímání a vztahu ke krásnu;

- podpora rozvoj smyslového vnímání, kreativity a fantazie;

- všestranná příprava k následnému vzdělávání - učení se přírodním, fyzikálním i chemickým zákonitostem neučením, ale prožíváním a osobní zkušeností; předmatematická a předčtenářská příprava atd.

 

Prostředky vedoucí k dosažení našich cílů:

- pobyt v přírodě  - pravidelný, dlouhodobý (cca 3,5hod) za každého počasí;

- kreativní a citlivé tvoření v přírodě s tím, co nám příroda poskytne;

- budování vlastního prostoru a péče o něj,

- vytváření bezpečného prostředí a vztahu mezi všemi zúčasněnými - dětmi, rodiči, týmem školky.Více zde: https://www.ekoskolkavidoule.cz/

 

N A Š E   C Í L E

V naší pedagogické práci vědomě pracujeme s myšlenkou, že dětství je nejdůležitější životní kapitolou v bytí jedince. To, jak je zažíváno a prožíváno připravuje půdu pro vše, co přijde. A o to, zda půjde o úrodnou černozem či vyprahlou kamenitou pustinu, se notně přičiní ti, jež dítě provázejí společně s duchem společnosti, ve které žije.

Dotýkáme se několika časových horizontů: současnosti, budoucnosti blízké a budoucnosti vzdálené - dospělosti.

Současnost ... vše, co je v životě nejdůležitější, se odehrává právě tady a teď. To, co, a jak děláme nyní, ovlivňuje to, co, a jaké to bude.
Zajištěním pocitu jistoty a bezpečí umožňujeme dítěti učit se a všestranně se vyvíjet. Promýšlením vzdělávacích obsahů, metod a prostředků, které vycházejí z vývojových potřeb dítěte, naplňují naše každodenní cíle:

  • rozvoj environmentální senzitivity, tedy citlivosti a empatie ke všemu živému a k životnímu prostředí;
  • probouzení vědomí, že jsme součástí řádu věcí, přírody, vesmíru;
  • podpora sociálního a emocionálního vývoje, schopnosti navazovat a udržovat mezilidské vztahy;
  • podpora rozvoje komunikačních schopností a dovedností;
  • podpora rozvoje fyzických schopností a dovedností - hrubé a jemné motoriky;
  • rozvoj zodpovědnosti a vědomé péče o své zdraví;
  • podpora rozvoje estetického vnímání a vztahu ke krásnu;
  • podpora rozvoje smyslového vnímání, kreativity a fantazie;
  • všestranná příprava k následnému vzdělávání - učení se přírodním, fyzikálním i chemickým zákonitostem neučením, ale prožíváním a osobní zkušeností; předmatematická a předčtenářská příprava atd.

Naším usilováním a vnitřním naladěním v dětech probouzíme vědomí, že jsme součástí řádu věcí, přírody, vesmíru.

Blízká budoucnost ... úspěšný vstup dítěte do první třídy podporujeme individuálním vzdělávacím plánem šitým na míru každému dítěti podle jeho aktuálních potřeb.

Dospělost ... Ptáme se: "Jakými dovednostmi (kompetencemi) mají být vybaveny současné děti v kvapíkem proměňujícím se světě ve smyslu strategií 2030 a globální vize 4. průmyslové revoluce? Pracujeme s vizí budoucnosti: ke svobodnému člověku, zodpovědnému za sebe sama a za své činy a stejně tak za své okolí, který rozumí smyslu věty: vše souvisí se vším. K člověk vzdělanému, tvořivému, s rozvinutou environmentální senzitivitou a schopností žít a tvořit ve společenství. K člověku pevně stojícímu na zemi a zároveň chápajícímu duchovní přesahy, s rozvinutou schopností resilience - vnitřní síly zvládat krize a neúspěchy a vycházet z nich posíleni.  

Vždy, když se hovoří o budoucnosti našich dětí, vidím za nimi jejich děti a děti těchto dětí a vzpomenu si na větu, kterou jsem někde četla (bohužel, nevím kde): "Největším projektem našeho života je naše dítě. Je tím jediným, co má opravdový přesah do daleké budoucnosti, neboť to, co do něj vložíme, vloží ono do svého dítěte, jeho dítě také do svého dítěte atd."

Z toho je zřejmý osobní podíl dospělých na tvorbě budoucího a zároveň přesah, který každý z nás vědomě, či nevědomě, zapouští do světa.

 

" Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. "   J. A. Komenský

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak to u nás "chodí" ? Prohlédněte si video ...

youtu.be/iEEKgPppFzU

 

video kometky.mp4 (13689436)